CURS DE FORMACIÓ D’ EDUCACIÓ INFANTIL WALDORF A BARCELONA

(Del 11 setembre 2021 al 21 de maig 2022)

 
El CENTRE DE FORMACIÓ DE PEDAGOGÍA WALDORF presenta UN NOU CURS D’ EDUACIÓ INFANTIL WALDORF A BARCELONA.

Aquest curs constarà de 16 mòduls (220 hores). Hi ha quatre modalitats que s’especifíquen a continuació en relació amb la titulació oficial de la que es disposi i amb la realització de les pràctiques. Aquestes modalitats es corresponen amb  la certificació i titulació següents:

 • Títol d’aprofitament del curs en Educació Infantil Waldorf. Amb 220h d’assistència i els treballs d’investigació (lectures, observació i descripció d’un infant).
 • Títol d’expert/a en educació Infantil Waldorf, aquest inclourà 200 hores pràctiques en els casals d’estiu dels centres que en tinguin o viatjar a l’estiu a Sud Amèrica durant el mes de juliol i agost on són lectius, o a la resta de països que pugui coincidir en horari escolar. Aquestes pràctiques es poden fer en diferents cursos. Les pràctiques es realitzaran en escoles d’Educació Infantil Waldorf d’Espanya o de l’estranger. Així mateix els treballs d’investigació (lectures, observació i descripció d’un infant, així com la memòria de les pràctiques) es valoren en un total de 300 hores, i això equival amb el curs presencial a 720 hores.
 • Títol per aquells que desitgin ser Tutors/es de Grup en una Escola Infantil Waldorf, inclourà un any complet de practiques, amb un total de 925 hores, treballs d’investigació (lectures, observació i descripció d’un infant així com la Memòria de les pràctiques es valoraran en 450 hores, que sumat a les 925 hores i les 220 presencials , equivalen a 1.595 hores.
 • Certificat del Curs de Formació Contínua en Educació Infantil Waldorf. Que es donarà per haver realitzat el curs presencial, per aquells o aquelles que no sent titulats, ni diplomats, hagin assistit al curs. El Centre de Formació de Pedagogia Waldorf expedirà el certificat.

Acreditació. El curs està acreditat pel Centre de Formació en pedagogia Waldorf de Barcelona. També esta reconegudes totes aquestes modalitats per l’Asociación de Centros Educativos Waldorf de España.

Assistència. El curs és presencial, i per tant, d’assistència obligatòria. Excepcionalment i per causa  degudament justificada, es podrà certificar el curs als/les participants que hagin completat el 90 % de les hores del curs. Els o les participants que no puguin assistir a algun dels blocs lectius, podran realitzar-lo en el corresponent bloc del curs següent.

Investigació. S’entregaran abans de finalitzar el curs comentaris breus d’almenys de sis a deu llibres de la bibliografia recomanada per la Direcció del Curs o a suggeriment dels docents. També s’haurà de presentar una Memòria de Pràctiques. En aquesta Memòria s’inclourà l’Observació  i descripció metòdica d’un infant, segons les indicacions demanades.

Pràctiques. Són obligatòries, tant a la modalitat de 720 hores o a la modalitat de 925 hores del curs complet, encara que es demanarà només a les o els  mestres d’educació infantil o a les/els tècnics en educació infantil. (Pels mestres que estan treballant en l’horari lectiu oficial, es donaran dos anys de termini per a realitzar les pràctiques en les seves vacances locals o a l’estiu a l’estranger).

Per a poder treballar com mestre/a o tutor/a de grup en una Escola Infantil Waldorf –tal com s’ha expressat més amunt- farà falta la titulació corresponent i haver realitzat el curs amb tots els seus requisits d’investigació i Memòria -amb la modalitat de pràctiques d’un any-.

Dirigit a Graduats, Llicenciats/des, Diplomats/des, Tècnics/ques d’Educació Infantil, “Mares i Pares de Dia”, Treballadors/res  Socials, Educadors/res, Mares i Pares i qualsevol persona interessada en realitzar una formació específica com Educador/a o per al seu desenvolupament personal.

El curs, amb validesa internacional vol respondre a la formació completa en Pedagogia Waldorf que necessita  una o un mestra/e d’Educació Infantil

Es presenta en un triple enfoc:

 • Una aproximació  metodològica Waldorf al desenvolupament de l’infant.
 • Activitats artístiques: pintar a l’aquarel.la, modelar amb cera i fang, música i cant, eurítmia, etc.
 • Activitats manuals per aprendre a preparar i treballar amb el material didàctic: Elaboració de nines, preparació de teatres de titelles, pastar i coure pa, taller de llana, fusta, costura, etc.

Sabem que el nen petit aprèn del seu entorn i l’integra a través de les seves mans, tocant, xuclant,… ja que mentre explora el món descobreix les seves característiques, la seva essència, i, alhora, de forma progressiva i invisible, també modela la seva estructura mental, fent possible el desenvolupament del pensament i la comprensió del món que l’envolta.

Al costat d’aquesta capacitat de “donar-se” al món, el nen duu amb ell una altra facultat extraordinària: La imitació. Gràcies a la qual, el nen IMITA dels adults el posar-se dret i caminar, el parlar i el pensar, els tres pilars fonamentals per al seu desenvolupament futur. A més,  gràcies a la imitació, podrà integrar els gestos dels adults, reveladors de la seva essència, dels seus sentiments, dels seus pensaments… Així, tot l’entorn físic i humà s’imprimirà poc a poc dins l’ànima infantil, configurant, modelant al ser humà en desenvolupament que creix  a cada nen per arribar a ser. Això, ens recorda la gran responsabilitat que com a mestres i com a pares tenim davant del nen per a ser dignes de ser imitats…

L’infant ha de comprendre el seu entorn a través de les seves mans, explorant els materials, els objectes; a través del moviment, a través de la imaginació…

Així doncs, tenint en compte els aspectes bàsics, abans anomenats, podem veure que el fonament d’aquest Curs Postgrau Waldorf és el desenvolupament interior del mestre i la seva capacitació per ser i practicar la investigació sobre l’ésser humà, capacitar-se per aprendre a observar i caracteritzar el nen del que tenim cura amb la finalitat de conèixer les seves veritables necessitats per a la seva educació i el desplegament del seu ésser. Rudolf Steiner, filòsof austríac, creador de la Pedagogia Waldorf, va oferir una metodologia i didàctica  plenament unides a la creativitat del mestre.

D’aquesta manera, en el Curs participaran uns vint-i-cinc docents (metges, psicòlegs, artistes, pedagogs, terapeutes, etc.) que presentaran els aspectes més diversos sobre la comprensió de l’ésser humà en evolució, la metodologia, la didàctica i el treball en la comunitat escolar.

PROGRAMA DEL CURS: CALENDARI, DOCENTS I CONTINGUTS

PEDAGOGIA WALDORF: UNA EDUCACIÓ PER A LA VIDA.

Sr.Antonio Malagón, Llicenciat en Història i Geografia. Professor de l’Escuela Libre Micael de Las Rozas i Director del Centro de Formación de Pedagogía Waldorf; Sra. Auria Gómez Galceran, Llicenciada en Pedagogia, Mestra de Educación Infantil i Primària Waldorf; Janine Künzi, Pedagoga , Mestra d’Educació infantil Waldorf.

 • Introducció a la Pedagogia Waldorf.
 • Impulsos pedagògics en el segle XX: La Pedagogìa Waldorf.
 • L’Educació Infantil Waldorf en el món, un impuls terapèutic per a la societat.
 • La pintura amb ceres.
 • Introducció a les etapes evolutives de l’infant.

METODOLOGÍA DE L’EDUCACIÓ INFANTIL:

Sra. Sonia Kliass, Psicòloga amb formació Waldorf. Sr. Klaus Esser. Mestre de música a l’escola Waldorf el Til·ler; Sra. Gabriela Bernal Mestra d’educació infantil de l’escola Micael de Madrid.

 • Els tres primers anys de la vida del nen. Introducció als 4 sentits basals.
 • El treball de Emmi Pikler.
 • El desenvolupament motriu
 • La música pentatònica a l’Escola infantil Waldorf.
 • Caminar, parlar, pensar: tres pilars en la primera infància.

ELS PRIMERS ANYS DE LA VIDA DE L’INFANT.

Sra. Núria Albajar Pedagoga, Mestra d’Educació. Especialista de Música en ambient de quinta; Sra.Janine Künzi; Sra. Sonia Kliass

 • El desenvolupament del joc i la manipulació durant els primers anys de vida.
 • La música d’ambient de quinta a l’Escola Infantil Waldorf
 • El desenvolupament de l’infant de 3 a 6 anys.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA D’UNA ESCOLA WALDORF

Sra Laura Pla, mestra infantil Waldorf. Sra. Gabriela Bernal, mestra infantil Waldorf

 • Programa d’activitats del dia, de la setmana i de l’any.
 • El joc simbòlic.
 • Elaboració d’una nina de nusos.

L’ EDUCACIÓ EN VALORS I L’AUTOEDUCACIÓ DEL MESTRE I

Sr. Antonio Malagón ; Sra. Presentación Serrano, mestra d’Educació Infantil i Primària
Especialista en Art de la Paraula. D. José Sánchez, especialista en Eurítmia

 • L’educació en valors i l’autoeducació del mestre I.
 • La paraula, eina per al treball personal.
 • L’eurítmia a l’educació infantil

EDUCACIO PER A LA SALUT: LA CONSTITUCIÓ CORPORAL I ESTRUCTURA DE L’OBSERVACIO EN UNA ESCOLA WALDORF

Sra. Ester Llamas, Pedagoga i mestra infantil Waldorf ; Sra. Àuria Gómez Galceran; Dra. Adriana Cordón, Especialista en Medicina Antroposòfica;

 • L’observació de nens.
 • La nina de peu en llana.
 • El desenvolupament embrional.

L’AUTOEDUCACIÓ DEL MESTRE II

Sr. Antonio Malagón; Sra. Presentación serrano, mestra d’Educació Infantil i Primària
Waldorf. Especialista en Art de la Paraula Sr. José Ma. Sánchez, Especialista en
Eurítmia terapèutica.

 • Introducció a l’enfoc humanístic de Rudolf Steiner
 • L’auto-educació permanent del mestre
 • Arte de la palabra
 • L’Eurítmia a l’Escola Infantil Waldorf.

ELS PRIMERS ANYS DE LA VIDA DE L’INFANT.

Sra. Núria Albajar; Sra. Ester Llamas. Sra. Àuria Gómez Galceran; Sra. Maria Romo Euritmista i artista plàstica.

 • La vivència de l’ hivern a l’Escola Infantil Waldorf
 • Animalets de punt de mitja.
 • La música d’ambient de quinta a l’Escola Infantil Waldorf
 • El dibuix infantil i els seu reflex en el procés evolutiu.
 • L’art com a desenvolupament personal.

LA CONSTITUCIÓ ANÍMICA DE L’ INFANT I L’EDUCACIÓ DELS SENTITS.

Sra. Janine Künzi, Dr. Camilo Botero, Metge antroposòfic i Pilar Picatoste, mestra Waldorf i art-terapeuta.

 • L’observació goetheana.
 • El desenvolupament dels sentits a l’educació infantil Waldorf.
 • Educació dels sentits en el jardí d’infants.

LES ESTACIONS DE L’ANY I CELEBRACIÓ DE LES FESTES CRISTIANES.

Sra. Gabriela Bernal, Sra. Anne Nott, mestra d’educació infantil Waldorf. Sra. Teresa Feliu, mestra i especialista en el mètode Pàdovan

 • Les celebracions de les festes del cicle de l’any, com l’educació del “temps”.
 • Les taules d’estació en la celebració de les festes cristianes.
 • Motricitat i rotllanes.
 • El mètode Pàdovan, de reeducació en l’etapa d’educació infantil

LA PEDAGOGIA DE LA CLASSE EXTRA. AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC. EL LLENGUATGE I LA INTEGRACIÓ SENSORIAL.

Sra. Laura Pellico, Llicenciada en Psicología, Especialista en “Classe extra” Waldorf i Sr. Josep Ramón Aymerich, Mestres d’Educació Especial i Especialistes en Pedagogia terapèutica Waldorf i Sra. Maria Romo.

 • La maduresa escolar i la integració sensorial.
 • La Pedagogia Terapèutica Waldorf: Exercicis pràctics.

L’ESCOLA DE PARES. ELS TALLERS PEDAGÒGICS AMB PARES. L’HORT ESCOLAR.

Sr. Jordi Querol, Ingenier agrònom i agricultor biològic-dinàmic; Sra. Lydia Martínez, educadora social i formadora en l’hort escolar i el Sr.Klaus Esser.

 • Jardineria i hort a l´Escola Infantil Waldorf.
 • La visió de la terra de l’ agricultura Biodinàmica. Elaboració del pa.
 • El treball amb les famílies.
  (Aquest mòdul es realitzarà a l’Escola Waldorf-Steiner El Til.ler de Bellaterra. Barcelona)

EL LLENGUATGE DELS CONTES DE FADES: LA IMAGINACIÓ.

Sra. Gabriela Bernal i Sra. Anne Nott.

 • La imaginació com a força modeladora del pensar i de la voluntat.
 • La importància del conte de tradició oral.
 • Elaboració de contes representats.
 • Elaboració de nines d’abraçar.

ASPECTES PSICOLÒGICS EN EL DESENVOLUPAMENT DE L’ÉSSER HUMÀ.

Sra. Rosa Mercadé. Experta en Formació Biogràfica; Sra. Àuría Gómez Galceran. Sra.Anne Nott.

 • Biografia de l’ésser humà. Dinàmica social: Formes de treball.
 • Presentació d’observacions fetes pels alumnes.
 • Elaboració de nines d’abraçar.

EDUCACIÓ PER A LA SALUT II

Dra. Adriana Cordón; Sra.Anne Nott; Sra Marta Such especialista en pintura; Sra. Rosa Mercader.

 • El desenvolupament del nen: constitució corporal
 • Reconeixement i tractament de les malalties infantils.
 • Elaboració de nines d’abraçar
 • Pintura d’aquarel·la.
 • Biografia de l’ésser humà.

LA DIRECCIÓ, ORGANIZACIÓ I GESTIÓ A L’ESCOLA INFANTIL WALDORF

Sr. Antonio Malagón i Ignasi Melé

 • La llibertat pedagògica.
 • Els models jurídics
 • Biografia de Rudolf Steiner
 • La vida econòmica i la participació de les famílies.
 • Música  i Cloenda

CLAUSURA DEL CURS AMB LA DIRECCIÓ I COORDINACIÓ: Retrospectiva i avaluació del Curs (dissabte 22 de maig, acaba el curs a les 13 hores)

TREBALLS A PRESENTAR:
La memòria de pràctiques – que no són obligatòries – s’haurà de presentar el mes de maig de 2022. En ella s’inclourà l’observació metòdica d’un nen o nena. També es faran comentaris breus de 6 a 10 llibres de la bibliografia que entregarà la Direcció del Curs o dels llibres que suggereixin els docents.

La Direcció i Coordinació del Curs estem a disposició dels participants per a les converses que siguin necessàries.

Una Salutació Cordial,
Klaus Esser, Àuria Gómez Galceran, Janine Künzi, Ignasi Melé i María José Saavedra

COST I UBICACIÓ
Preu del curs:
2.200€ material inclòs (Reserva 200€ i la resta es podrà abonar en dos terminis: 1.000 € al setembre de 2021 i 1.000 € al febrer de 2022)

Adreça del curs:
Escola Infantil Waldorf Steiner Rosa d’Abril.
Carrer Natzaret, 66 (Entrada pel parc)
08035 Barcelona

Horari: 

Divendres, 17.30h a 22h i Dissabte de 9h a 14h i de 15h a 19.30h (el dia —- de la cloenda, finalitza al mig dia))

Com arribar:
línia 3 (verda) i línia 5 (blava) de metro, parada Vall d’Hebron.
Autobús 19 o 112

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
CENTRE DE FORMACIÓ EN PEDAGOGÍA WALDORF .
Telèfon: 647 504 280
E-mail: 
info@formaciowaldorf.com

INSCRIPCIÓ: Oberta. La reserva de la plaça serà d’acord a l’ordre de pagament.

 • L’organització es reserva el dret a fer els canvis necessaris del personal docent.